Nieuwsbrief Een goed schoolveiligheidsplan

Nieuwsbrief Een goed schoolveiligheidsplan

Al onze nieuwsbrieven hebben een thema dat gerelateerd is aan de veiligheid op scholen. Dat kan betrekking hebben op zowel de sociale veiligheid als op de fysieke veiligheid.

De u voorliggende “Nieuwsbrief Een goed schoolveiligheidsplan” bundelt bijvoorbeeld een aantal onderwerpen die tezamen duidelijk maken dat de veiligheid op school er zeer bij gebaat is bij een goed schoolveiligheidsplan. Een school dient op basis van de Wet Veiligheid op school en het Actieplan Sociale veiligheid op school een goed schoolveiligheidsplan op te stellen met voldoende effectieve protocollen. Wij kunnen scholen hierbij begeleiden door ons Optimalisatietraject welke aanvangt met een Kwaliteitsscan en wordt afgerond met het toekennen van het Keurmerk Mijn Veilige School.

Leest u hieronder onze “Nieuwsbrief Een goed schoolveiligheidsplan” maar eens rustig door. Mocht u onze maandelijkse nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich hier inschrijven. Al onze overige nieuwsbrieven vindt u hier.

Mijn Veilige School

Nieuwsbrief “Een goed schoolveiligheidplan”

Elke school is verplicht om een schoolveiligheidsplan op te stellen. In dit document wordt beschreven op welke wijze de school zorgdraagt voor de veiligheid van leerlingen. Een goed schoolveiligheidsplan voldoet allereerst aan alle wettelijke eisen en sectorbrede afspraken. Daarnaast leeft het document binnen de organisatie en wordt deze effectief gebruikt.

De praktijk wijst echter uit dat het merendeel van de scholen nog steeds gebruik maakt van losse documentatie, dat het beschikbare materiaal niet voldoet aan de gestelde eisen en dat er amper gebruik van wordt gemaakt.

In deze nieuwsbrief informeren wij u hoe u kostenefficiënt kunt komen tot een goed schoolveiligheidsplan..Allereerst zal dit de veiligheid van uw leerlingen zeer ten goede komen. Daarnaast zult u bij een eventuele inspectie van uw schoolveiligheidsplan op alle fronten met vlag en wimpel slagen.

Neem de veiligheid van uw leerlingen serieus en zorg voor een goed schoolveiligheidsplan. Zoals onze slogan luidt: “Want alleen een veilige school is een goede school”.

Wet Veiligheid op school

Sinds 1 augustus 2015 is de ‘Wet Veiligheid op school’ van kracht. Deze vereist, dat scholen een sociaal veiligheidsbeleid voeren, dat is verankerd in de dagelijkse praktijk, dat is gericht op zowel de preventie als op de afhandeling van incidenten en dat periodiek wordt gemonitord door een meetinstrument dat een actueel en representatief beeld geeft van de veiligheidsbeleving van leerlingen. Lees hier ons gedetailleerde artikel over de Wet Veiligheid op school.

Actieplan Sociale veiligheid op school

In september 2014 publiceerden de PO-raad en de VO-raad gezamenlijk het ‘Actieplan Sociale veiligheid op school’. Hierin wordt de aandacht gevestigd op vier specifieke aandachtspunten, namelijk een schoolbrede aanpak, duidelijke normen en waarden, pedagogisch vakmanschap en brede interventies die passen bij de visie en de context van de school. Lees hier ons gedetailleerde artikel over het Actieplan Sociale veiligheid op school.

Opstellen Schoolveiligheidsplan

Wat staat er allemaal in een goed schoolveiligheidsplan, hoe maak je een goed schoolveiligheidsplan en hoe kom je aan een voorbeeld schoolveiligheidsplan? Lees hier het antwoord op al deze vragen.

Protocollen

Protocollen zijn een essentieel onderdeel van het schoolveiligheidsplan. In een protocol wordt vastgelegd in welke situatie welke handelingen moeten worden uitgevoerd. Lees hier welke protocollen allemaal een plek zouden verdienen in het schoolveiligheidsplan en van welke protocollen wij u zouden kunnen voorzien.

Kwaliteitsscan

Voordat u aan de slag gaat met het optimaliseren van het schoolveiligheidsplan, is het verstandig om allereerst vast te stellen op welke punten uw huidige materiaal nog niet voldoet aan alle wettelijke eisen en sectorbrede afspraken. Daarnaast is het goed om te weten welke best practices u reeds heeft toegepast en welke nog van toepassing zouden kunnen zijn op uw huidige materiaal. Voor dit alles kunnen wij een Kwaliteitsscan voor u uitvoeren.

Optimalisatietraject

Het opstellen en/of optimaliseren van een schoolveiligheidsplan kost veel werk en dus ook veel tijd en geld. Op dit alles kunt u aanzienlijk besparen door samen te werken met een externe professional. Hierbij ontzorgen wij u van alle werkzaamheden die u graag zou willen uitbesteden. U krijgt dan onder andere de beschikking over ons format schoolveiligheidsplan. Lees hier meer over ons optimalisatietraject.

Keurmerk Mijn Veilige School

Scholen van wie het schoolveiligheidsplan voldoet aan alle 38 wettelijke verplichtingen en aan alle 13 sectorbrede afspraken afspraken uit het Actieplan Sociale veiligheid op school, worden officieel gecertificeerd met het Keurmerk Mijn Veilige School. Lees hier meer over ons keurmerk.

Relevante cursussen

Cursus Maatwerk schoolveiligheid

Cursus Maatwerk schoolveiligheidsplan

Cursus Sociale veiligheid op internet

Cursus Omgaan met pesten op school

Cursus Leerlingen weerbaar maken

Cursus Agressiepreventie op school

Cursus Omgaan met agressie op school

Cursus Ingrijpen bij fysieke agressie

Cursus Durven ingrijpen

Cursus Omgaan met discriminatie op school

Cursus Omgaan met radicalisering op school

Cursus Crisismanagement

Cursus BHV Basis

Cursus BHV Herhaling

Cursus Opvang en nazorg

Cursus Traumaverwerking

Relevante artikels

Wet Veiligheid op school

Actieplan Sociale veiligheid op school

Omgaan met agressie

Fysiek ingrijpen bij agressie

Pestprotocol opstellen

Online pesten, cyberpesten, digipesten

Anti-pestprogramma’s

De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Brandveiligheid

De AVG voor scholen