Functionaris Gegevensbescherming

Functionaris Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is in de gehele Europese Unie (EU) de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Deze wordt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. In deze privacywetging worden organisaties in hogere mate verantwoordelijk gemaakt voor de verwerking van persoonsgegevens en worden er veel meer rechten toegekend aan degenen wier persoonsgegevens worden verwerkt. De AVG geldt ook voor scholen.

Onder de AVG moet een school onder andere een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen om erop toe te zien, dat de AVG wordt nageleefd. Dit kan worden geregeld door het schoolbestuur, zodat niet elke afzonderlijke school een afzonderlijke FG hoeft aan te stellen.

De FG en veiligheidsincidenten

Wanneer er melding wordt gemaakt van een veiligheidsincident dan vindt er onherroepelijk een verwerking plaats van de persoonsgegevens van de betrokken personen. Men communiceert mogelijk zowel intern als extern over het incident en alles wordt vastgelegd in bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem. Dergelijke persoonsgegevens hebben een hoge privacygevoeligheid en de FG zal daarom nauw betrokken moeten zijn bij al het beleid omtrent het melden en afhandelen van veiligheidsincidenten.

In het bijzonder bij het beleid voor veiligheid op internet zal de FG een nadrukkelijke rol kunnen vervullen. Het zal de FG er bijvoorbeeld aan gelegen zijn dat alle leerlingen zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de mogelijkheden van privacyschending en misbruik van gegevens.

Daarnaast is het zo, dat veel internetverkeer van leerlingen plaatsvindt op het netwerk van de school. Ook hun onwenselijk of gevaarlijk gedrag op internet komt daarmee op het terrein van de school. Ook hiervoor zal het in het belang van de FG zijn dat leerlingen goed op de hoogte zijn van de gevaren van internet en social media en hoe zij hier het beste mee kunnen omgaan.

De FG en veiligheidsbeleid

Vanwege bovenstaande adviseren wij scholen om hun FG nauw te betrekken bij het maken van beleid voor veiligheid op internet. Daarnaast adviseren wij de Functionarissen Gegevensbescherming om hun scholen te motiveren om effectief beleid te voeren ten aanzien van internet en social media.

Relevante cursussen

Cursus Sociale veiligheid op internet

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Veiligheid op internet