Informatie schoolveiligheidsplan

Informatie schoolveiligheidsplan

Wij voorzien scholen graag van de benodigde informatie om geheel zelfstandig een goed sociaal veiligheidsplan op te kunnen stellen. Hieronder vind u daarom de meest belangrijke onderwerpen waarin u zich nader kunt verdiepen op onze website.

Naast het doornemen van onze informatie is het natuurlijk ook mogelijk om u door ons te laten begeleiden in het opstellen en optimaliseren van uw schoolveiligheidsplan.

Wet Veiligheid op school

Reeds sinds 1 januari 1994 verplicht de Arbowet alle werkgevers tot het maken van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). In een RI&E brengen werkgevers de risico’s van het werk in kaart, maken zij hiervoor beleid en leggen zij vast op welke wijze dit beleid zal worden geëvalueerd. Een RI&E heeft tot primair doel om de veiligheid van werknemers te vergroten.

Daarnaast is sinds 1 augustus 2015 de ‘Wet Veiligheid op school’ van kracht. Deze geldt voor zowel het primair onderwijs als voor het voortgezet onderwijs. De ‘Wet Veiligheid op school’ vereist dat scholen een actief veiligheidsbeleid voeren dat is verankerd in de dagelijkse praktijk en dat is gericht op zowel de preventie als op de afhandeling van incidenten. Het effect van het veiligheidsbeleid moet periodiek worden gemonitord door een meetinstrument dat een actueel en representatief beeld geeft van de veiligheidsbeleving van leerlingen.

Lees meer: Wet Veiligheid op school

Actieplan Sociale veiligheid op school

Om naleving van de ‘Wet Veiligheid op school’ te waarborgen, hebben de PO-raad en de VO-raad gezamenlijk een actieplan opgesteld. Dit wordt het ‘Actieplan Sociale veiligheid op school’ genoemd. Dit actieplan ondersteunt scholen bij de verbetering van de sociale veiligheid op school.

Lees meer: Actieplan Sociale veiligheid op school

Schoolveiligheidsplan

Elke school is verplicht om een veiligheidsplan op te stellen. Dit schoolveiligheidsplan is gebaseerd op de visie van de school, op het gevoerde veiligheidsbeleid en op de RI&E. In het schoolveiligheidsplan wordt concreet beschreven op welke wijze de school zorgdraagt voor de veiligheid.

Om scholen op weg te helpen bij het opstellen van het schoolveiligheidsplan, hebben de PO-raad, de VO-raad en de Stichting School & Veiligheid een instrument ontwikkeld. Dit wordt het Digitaal Veiligheidsplan genoemd. Dit instrument maakt scholen allereerst bewust van de factoren die de sociale veiligheid op school beïnvloeden. Daarnaast helpt het scholen om stap voor stap een schoolveiligheidsplan op te stellen.

Lees meer: Schoolveiligheidsplan opstellen

Pestprotocol

Een pestprotocol (of beter gezegd een anti-pestprotocol) is geen verplicht onderdeel van het schoolveiligheidsplan. Toch raden wij scholen aan om hiervoor zorg te dragen. Een goed pestprotocol kan namelijk aanzienlijk bijdragen aan de sociale veiligheid op school.

Lees meer: Pestprotocol opstellen

Anti-pestprogramma

Als preventieve maatregel om pesten zoveel mogelijk te voorkomen, kan worden gekozen voor een effectief anti-pestprogramma. Dankzij het onderzoek van de Commissie Anti-pestprogramma’s en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek is bekend welke specifieke anti-pestprogramma’s als effectief kunnen worden beschouwd.

Lees meer: Anti-pestprogramma's

Nuttige bronnen

Het vergroten van de sociale veiligheid op school kan een moeilijke opgave lijken. Dat zal echter blijken mee te vallen wanneer er wordt gekozen voor een gestructureerde aanpak. Voor elke fase in deze aanpak zijn er nuttige bronnen beschikbaar. Het zal u veel tijd en moeite besparen wanneer u hiervan gebruik maakt.

Lees meer: Nuttige bronnen