Anti-pestprogramma’s

Anti-pestprogramma’s

In het ‘Actieplan Sociale veiligheid op school’ vestigen de PO-raad en de VO-raad de aandacht op vier specifieke aandachtspunten die volgens de sectorraden belangrijk zijn om een sociaal veilig schoolklimaat gestalte te geven. Eén van deze aandachtspunten is, dat een school gebruik maakt “van interventies waarvan reeds bewezen is, dat deze het pesten effectief voorkomen en tegengaan”. Volgens dit aandachtspunt is het dus nodig dat scholen kunnen weten welke anti-pestprogramma’s reeds effectief zijn gebleken.

Daarnaast legden de sectorraden zich in hun actieplan toe op het ontwikkelen van verscheidene instrumenten, waaronder ook “een database met bewezen effectieve interventies”. Daarbij zeggen de sectorraden het volgende: “Een belangrijk hulpmiddel voor scholen bij het maken van een keuze is het onderzoek van de Commissie Anti-pestprogramma’s o.l.v. het NJI. Dit geeft een indicatie welke programma’s en interventies effectief zijn bij het voorkomen en tegengaan van pesten”.

Commissie Anti-pestprogramma’s

De Commissie Anti-pestprogramma’s had voorafgaande aan hun onderzoek een aantal criteria vastgesteld welke verder werden gespecificeerd in twintig indicatoren. Vervolgens zijn 61 verschillende programma’s beoordeeld aan de hand van deze indicatoren. Hieruit kwamen welgeteld 9 goedgekeurde anti-pestprogramma’s naar voren:

Goedgekeurde anti-pestprogramma’s

Zodra de Commissie Anti-pestprogramma’s aan de hand van theoretische indicatoren een aantal programma’s had goedgekeurd, heeft het ministerie van Onderwijs het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) verzocht om tien specifieke programma’s eveneens aan een praktijkonderzoek te onderwerpen. Hierbij werden de gekozen programma’s toegepast bij 750 basisschoolklassen. Aan de hand hiervan werd de effectiviteit van elk programma vastgesteld.

Dit vervolgonderzoek van het NRO is afgerond in maart 2017. Zodra de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd, zullen we op onze website bekendmaken welke programma’s door de NRO zijn goedgekeurd.