Nieuwsbrief Aandacht voor de fysieke veiligheid

Nieuwsbrief aandacht voor de fysieke veiligheid

Al onze nieuwsbrieven hebben een thema dat gerelateerd is aan de veiligheid op scholen. Dat kan betrekking hebben op zowel de sociale veiligheid als op de fysieke veiligheid.

De u voorliggende “Nieuwsbrief Aandacht voor de fysieke veiligheid” bundelt bijvoorbeeld een aantal onderwerpen die tezamen duidelijk maken dat de veiligheid op school er zeer bij gebaat is om aandacht te geven aan de fysieke veiligheid. Dit heeft allereerst betrekking op het schoolveiligheidsplan, inclusief een degelijke Inspectie Brandveiligheid. Daarnaast kunt u denken aan allerlei cursussen met betrekking tot de BHV, crisismanagement, opvang en nazorg en traumaverwerking.

Leest u hieronder onze “Nieuwsbrief Aandacht voor de fysieke veiligheid” maar eens rustig door. Mocht u onze maandelijkse nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich hier inschrijven. Al onze overige nieuwsbrieven vindt u hier.

Mijn Veilige School

Nieuwsbrief “Aandacht voor de fysieke veiligheid”

De missie van Mijn Veilige School is om de algehele veiligheid op scholen te bevorderen. Hierbij geven wij aandacht aan zowel de sociale veiligheid als ook aan de fysieke veiligheid.

Met de sociale veiligheid wordt gedoeld op dat deel van de veiligheid dat direct betrekking heeft op de sociale omgeving. Bedreigingen voor de sociale veiligheid worden veelal bewust veroorzaakt door mensen om daarmee andere mensen sociaal te beïnvloeden. Voorbeelden van dergelijke incidenten zijn bijvoorbeeld pestgedrag, agressie of seksuele intimidatie.

Met de fysieke veiligheid wordt gedoeld op dat deel van de veiligheid dat direct betrekking heeft op de fysieke omgeving. Bedreigingen voor de sociale veiligheid kunnen weliswaar worden veroorzaakt door mensen, maar zijn ook dan in de eerste plaats gericht op de fysieke ongeving en hebben dan niet tot doel om andere mensen sociaal te beïnvloeden. Voorbeelden van dergelijke incidenten zijn bijvoorbeeld een brand, een verkeersongeluk of voedselvergiftiging.

Desalniettemin is het onderscheid tussen sociale veiligheid en fysieke veiligheid niet altijd even duidelijk. Neem bijvoorbeeld een voetganger die per ongeluk wordt aangereden door een auto. Dat is duidelijk een bedreiging voor de fysieke veiligheid. Mocht echter blijken dat de voetganger opzettelijk werd aangereden, dan is het weer duidelijk een bedreiging voor de sociale veiligheid.

In deze zelfde lijn van redeneren is bijvoorbeeld fysieke agressie niet primair een bedreiging voor de fysieke veiligheid, maar juist van de sociale veiligheid. U merkt het al, men kan hierover eenvoudig van mening verschillen.

Desalniettemin zijn het toch nuttige definities om eventuele bedreigingen voor de veiligheid enigszins te kunnen groeperen om daarmee de bestrijding ervan gemakkelijker te maken. Het voorkómen van fysieke agressie zal tenslotte meer lijken op het voorkomen van pesten, dan dat het bijvoorbeeld zou lijken op het voorkomen van brand.

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de fysieke veiligheid en op welke wijze u daar aandacht aan zou kunnen geven. Daarbij merken we graag op, dat een aantal onderdelen van onze dienstverlening dit schooljaar nog aanzienlijk zal worden uitgebreid op het gebied van de fysieke veiligheid, zoals bijvoorbeeld onze informatieve artikels, onze protocollen en ons lesmateriaalWij zullen u hiervan op de hoogte houden middels onze website en onze nieuwsbrieven.

Inspectie brandveiligheid

Inspectie Brandveiligheid

In samenwerking met één van onze partners hebben wij de Inspectie Brandveiligheid ontwikkeld. Deze neemt, afhankelijk van de grote van het schoolgebouw, ongeveer anderhalf uur in beslag. Hierbij inspecteren wij uw locatie op brandveiligheid.

Als u er zeker van wilt zijn, dat uw gebouw voldoet aan alle wettelijke normen met betrekking tot de brandveiligheid, dat alle benodigde voorzieningen en hulpmiddelen beschikbaar zijn en dat uw BHV-organisatie op orde is, dan is onze scan Inspectie Brandveiligheid zeker iets voor u.

Naast de RI&E, het Plan van Aanpak, het calamiteitenplan, het BHV-plan en het ontruimingsplan, behoort ook de brandveiligheid een plek te krijgen in het schoolveiligheidsplan. Onze rapportage Inspectie Brandveiligheid voldoet aan alle voorwaarden om zonder verdere bewerking opgenomen te kunnen worden in uw schoolveiligheidsplan.

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan

Elke school is verplicht om een schoolveiligheidsplan op te stellen. Hierin wordt aandacht besteed aan zowel de sociale veiligheid als de fysieke veiligheid. Wat betreft de fysieke veiligheid kunt u bijvoorbeeld denken aan de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), het Plan van Aanpak op basis van de RI&E, het calamiteitenplan, het BHV-plan, het ontruimingsplan en de Inspectie Brandveiligheid.

Al deze elementen worden meegenomen in onze begeleiding met betrekking tot het schoolveiligheidsplan. Ze zijn opgenomen in onze Basisscan, in onze Kwaliteitsscan en in ons Optimalisatietraject. Wanneer u met één van deze diensten aan de slag gaat, dan kunt u er zeker van zijn dat ook de fysieke veiligheid volledig aan bod komt, zodat uw schoolveiligheidsplan ook wat de fysieke veiligheid betreft, voldoet aan alle wettelijke voorschriften en sectorbrede afspraken.

Cursus crisismanagement

Cursus Crisismanagement

Een crisis is een noodsituatie die dermate ingrijpend is dat daardoor het functioneren van een organisatie ernstig verstoord raakt. Denk bijvoorbeeld aan een grote brand, een overstroming, een schietpartij, een bommelding of een terroristische aanslag. Wanneer een noodsituatie plaatsvindt op een school, dan mondt deze al snel uit in een crisis. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van honderden kinderen en tieners ervoor dat een school extra kwetsbaar is voor crises.

Omdat crises veelal onverwacht plaatsvinden en men tijdens een crisis zeer snel beslissingen zal moeten maken, is het essentieel dat een school beschikt over een goed functionerend crisisteam dat vaardig is in crisismanagement, vanaf de allereerste melding tot en met de opvang en de nazorg van eventuele slachtoffers. Om het management van elke crisis en elk crisisoverleg zo effectief mogelijk te laten verlopen, heeft één van onze partners de tool BASICS ontwikkelt. Alle deelnemers aan de Cursus Crisismanagement mogen ook na afloop van de cursus kosteloos gebruik blijven maken van de BASICS-tool. Deze tool biedt de structuur die het crisisteam tijdens het management van een crisis hard nodig heeft. Hierdoor zal uw crisisteam in staat zijn om elke crisis het hoofd te bieden.

BHV

BHV

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker in een schoolgebouw waar vele afzonderlijke ruimtes zijn en er wel honderden kinderen en tieners rondlopen. Daarnaast bevatten verscheidene klaslokalen elementen die zeer gevaarlijk kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld het technieklokaal of het scheikundelokaal. Ook kunnen er ook voorvallen plaatsvinden die echt overal kunnen gebeuren, zoals mensen die flauwvallen of een hartaanval krijgen. Tot slot is er altijd de kans op calamiteiten, zoals bijvoorbeeld een uitslaande brand.

Vanwege dit alles adviseren scholen om hun BHV-plan goed op orde te hebben en voldoende BHV-ers toe te rusten voor deze zeer belangrijke taak ten bate van de fysieke veiligheid van leerlingen. Hiertoe verzorgen wij de Cursus BHV Basis voor medewerkers die nog geen BHV-er zijn, maar wel gecertificeerd BHV-er willen worden. Daarnaast verzorgen wij de Cursus BHV Herhaling voor alle medewerkers die reeds BHV-er zijn.

Tijdens deze beide cursussen wordt er vanzelfsprekend bijzondere aandacht gegeven aan de veiligheid van kinderen en tieners. Zo kan er bij de reanimatieoefening gekozen worden voor kinderreanimatie en wordt er ook bij andere cursusonderdelen rekening gehouden met de specifieke risico’s van kinderen en tieners in een schoolomgeving. Onze BHV cursussen zijn dus geen standaard BHV cursussen, maar ze zijn optimaal geschikt gemaakt voor BHV-ers die werken op een school.

Cursus Opvang en nazorg

Cursus Opvang en nazorg

Bij ingrijpende gebeurtenissen is het belangrijk dat de school goed crisismanagement voert door de mensen die door de gebeurtenis zijn aangedaan op de juiste manier op te vangen en passende nazorg te bieden. Op school gaat hierbij allereerst de aandacht uit naar de betrokken leerlingen, maar evenzo is het belangrijk om goede opvang en nazorg te bieden aan eventueel betrokken collega’s en ouders van leerlingen.

Tijdens het eerste dagdeel van de “Cursus Opvang en nazorg” leert u over de emotionele reacties van kinderen, jongeren en volwassenen. U leert begrijpen wat de impact is van een ingrijpende gebeurtenis, wat de tijdelijke gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis zijn voor het functioneren en hoe een verwerkingsproces werkt. U leert om psychosociale problemen vroegtijdig te signaleren en de sociale omgeving te informeren. Tot slot leert u over het belang van het bewaken van de eigen grenzen.

Tijdens het optionele tweede dagdeel van de “Cursus Opvang en nazorg” leert u om praktische ondersteuning te bieden na een ingrijpende gebeurtenis. U leert om effectief te communiceren door een professioneel opvanggesprek te voeren waarbij u zonder oordeel luistert, samenvat en doorvraagt. U leert om te gaan met vecht-, vlucht- en verstarreacties (fight, flight and freeze) en met alle mogelijke emotionele reacties. Tot slot leert u de eigen grenzen te bewaken, zodat compassiemoeheid wordt voorkomen.

Cursus Traumaverwerking

Cursus Traumaverwerking

In het leven maakt men soms gebeurtenissen mee die een diepe indruk achterlaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ongeluk, geweld, oorlog, seksueel misbruik of het overlijden van een geliefde. Mensen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, kunnen last krijgen van allerlei psychische problemen. Hiervan kan men uit zichzelf herstellen, maar wanneer dit niet gebeurt, dan spreekt men van een trauma.

Bij kinderen en jongeren kunnen onverwerkte trauma’s een grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor kunnen de gevolgen levenslang merkbaar blijven. Het is daarom van belang dat onderwijsprofessionals signalen kunnen herkennen die wijzen op een trauma en dat zij een passende eerste interventie kunnen doen.

Tijdens de “Cursus Traumaverwerking” leert u wat een trauma precies inhoudt, wat de psychische en lichamelijke gevolgen daarvan zijn, welke signalen mogelijk duiden op een trauma en wat u het beste kunt doen wanneer u vermoedt dat een kind lijdt onder een traumatische ervaring.

Relevante cursussen

Cursus Maatwerk schoolveiligheidsplan

Relevante artikels

Brandveiligheid