Nieuwsbrief Veiligheid op internet

Nieuwsbrief Veiligheid op internet

Al onze nieuwsbrieven hebben een thema dat gerelateerd is aan de veiligheid op scholen. Dat kan betrekking hebben op zowel de sociale veiligheid als op de fysieke veiligheid.

De u voorliggende “Nieuwsbrief Veiligheid op internet” bundelt bijvoorbeeld een aantal onderwerpen die tezamen duidelijk maken dat de veiligheid op school er zeer bij gebaat is om aandacht te geven aan de veiligheid op internet. Dit begint allereerst bij het verkrijgen van een goed onderbouwd inzicht in de leefwereld van jongeren op sociale media. Daarbij is het essentieel om kennis te hebben over onderwerpen die een bedreiging kunnen vormen voor hun veiligheid, zoals bijvoorbeeld sexting en grooming. Wij adviseren om jongeren wijs te maken in het omgaan met social media en om schoolbreed een degelijk beleid te voeren met betrekking tot de algehele veiligheid op internet, zowel ten bate van de leerlingen als van de eigen medewerkers. Hierbij is mogelijk ook een rol weggelegd voor de Functionaris Gegevensbescherming.

Leest u hieronder onze “Nieuwsbrief Veiligheid op internet” maar eens rustig door. Mocht u onze maandelijkse nieuwsbrief willen ontvangen, dan kunt u zich hier inschrijven. Al onze overige nieuwsbrieven vindt u hier.

Mijn Veilige School

Nieuwsbrief “Veiligheid op internet”

Zomaar een greep uit het nieuws van de afgelopen weken:
18 oktober Slachtoffers loverboys steeds jonger, we zien het al in groep 8
22 oktober Tieners maken nepaccount van leraar en vragen leerlingen om naaktfoto’s 
2 november Jonge criminelen steken ton op door chantage met naaktfoto’s 
4 december TikTok is snoepwinkel voor oudere mannen met verkeerde bedoelingen 

In deze nieuwsbrief bekijken we verscheidene aspecten van de sociale veiligheid op internet. Aangezien een groot deel van de kinderen tegenwoordig actief op internet is vanaf ongeveer het tiende levensjaar, is deze ene nieuwsbrief met name bedoeld voor de bovenbouw van het PO en voor alle jaarlagen van het VO.

Laten we aanvangen met een aantal feiten met betrekking tot het internetgebruik door jongeren. Praktisch elke middelbare scholier heeft toegang tot het internet via een mobiele telefoon en bijna 70% van hen heeft de beschikking over een mobiel netwerk en is daarmee dus niet afhankelijk van WiFi. Ongeveer 95% van de middelbare scholieren maakt dagelijks gebruik van internet. Meer dan 90% van hen gebruikt internet om tekstberichten uit te wisselen en om te communiceren via social media. De meest populaire social media zijn Whatsapp en Snapchat.

In deze nieuwsbrief bespreken we een aantal onderwerpen die alle direct verband houden met de veiligheid op internet, zoals het gebruik van social media door jongeren, sexting, grooming, mediawijsheid, het schoolbeleid en de rol van de Functionaris gegevensbescherming.

Daarbij willen we u eveneens wijzen op de drie workshops van de cursus Sociale veiligheid op internet. Tijdens de eerste workhop leert u de online wereld van jongeren kennen en begrijpen, tijdens de optionele tweede workshop leert u pro-actief het gesprek aan te gaan met leerlingen en tijdens de optionele derde workshop begeleiden wij u in het formuleren van degelijk schoolbeleid ten aanzien van de omgang met internet en social media.

Jongeren en social media

Jongeren en social media

Tijdens de puberteit is het brein nog volop in ontwikkeling. Daarbij verloopt de communicatie tussen hersengebieden nog niet optimaal. Dit leidt tot gedrag wat door volwassenen als onvoorspelbaar wordt ervaren, zoals een gerichtheid op korte-termijn beloningen, impulsiviteit, roekeloosheid, stiekem gedrag, stemmingswisselingen, onzekerheid, gerichtheid op acceptatie door vrienden en een verminderde gehoorzaamheid aan autoriteiten.

Om te komen tot een beter begrip van dergelijk gedrag kijken we in dit artikel over jongeren en social media allereerst naar drie aspecten van het zich ontwikkelende brein, namelijk het lerende brein, het emotionele brein en het sociale brein. Vervolgens bekijken we hoe deze inzichten kunnen verklaren hoe jongeren zich gedragen op social media.

 

Sexting

Sexting

De term sexting is een samentrekking van de woorden sex en texting. Sexting is het versturen van seksueel getinte berichten. Deze kunnen slechts uit tekst bestaan, maar evenzo uit beeldmateriaal zoals een foto of een video.

Onder jongeren is sexting heel gebruikelijk. Het blijkt bijvoorbeeld dat ongeveer een kwart van de jongeren wel eens naakt beeldmateriaal van zichzelf heeft verstuurd en zelfs 60% van de jongeren heeft wel eens naakt beeldmateriaal ontvangen.

In dit artikel over sexting wijzen we op een aantal gevaren van sexting. Daarnaast kijken we naar het verband tussen enerzijds sexting en anderzijds cyberpesten, wraakporno, chantage en kinderporno.

Grooming

Grooming

Het Engelse werkwoord to groom wordt onder andere gebruikt voor het versieren van een partner of voor het bereidwillig maken voor seksuele handelingen. Wanneer we spreken over grooming op internet dan wordt met deze term gedoeld op beoogd seksueel contact wat wettelijk niet is toegestaan. Eigenlijk is grooming de voorbereiding op seksueel misbruik.

In dit artikel over grooming bekijken we volgens welke vaste fasen grooming verloopt en hoe internet voor elk van deze fasen het ideale medium blijkt te zijn. Tot slot bekijken we hoe grooming zich verhoudt tot de wet met daarbij speciale aandacht voor de nieuwe wetgeving die pas sinds 2010 van kracht is.

Mediawijsheid in het onderwijs

Mediawijsheid in het onderwijs

Het internetgebruik door jongeren is niet zonder risico’s. Gevaren zoals bijvoorbeeld grooming kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor het privéleven van de jongere. Daarnaast kunnen incidenten die plaatsvinden op internet ook grote gevolgen hebben voor de sociale veiligheid op school.

In dit artikel over mediawijsheid in het onderwijs lichten we dit nader toe en wijzen we u op het belang van de optionele tweede workshop van de cursus Sociale veiligheid op internet.

Beleid voor veiligheid op internet

Beleid voor veiligheid op internet

Hoewel de meeste scholen wel iets op papier hebben gezet over het gebruik van mobieltjes en schoolcomputers, ontbreekt het veelal aan concreet beleid op het gebied van de sociale veiligheid op internet en social media. Hierdoor blijken veruit de meeste docenten onvoldoende op de hoogte van het internetgebruik door jongeren en de daaruit voortvloeiende gevaren. Daarnaast ontbreekt het op de meeste scholen aan beleid om de eigen medewerkers zoveel mogelijk te ontzien van de gevaren van het internetgebruik door jongeren. Daardoor is de school zowel voor leerlingen als voor docenten nog niet de veilige plek die het zou kunnen zijn en dit vraagt om concreet beleid voor veiligheid op internet.

In dit artikel over beleid voor veiligheid op internet bespreken we hoe in dit beleid aandacht kan worden gegeven aan incidenten die naar de wet bezien verboden zijn en dat bij voorkeur zowel de ouders van leerlingen als ook diverse andere externe partijen betrokken zouden moeten worden. Tot slot wijzen we u op de begeleiding die wij u kunnen bieden tijdens de optionele derde workshop van de cursus Sociale veiligheid op internet.

Functionaris Gegevensbescherming

Functionaris Gegevensbescherming

Onder de AVG moet een school onder andere een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen om erop toe te zien, dat de AVG wordt nageleefd.

In dit artikel over de Functionaris Gegevensbescherming bekijken we wat de rol kan zijn van de FG in zowel het opstellen als in het uitvoeren van het veiligheidsbeleid ten aanzien van internet en social media.

Relevante cursussen

Cursus Sociale veiligheid op internet

Cursus Maatwerk schoolveiligheid

Cursus Maatwerk schoolveiligheidsplan

Relevante artikels

Internetgebruik door jongeren

Jongeren en social media

Sexting

Grooming

Mediawijsheid in het onderwijs

Beleid voor veiligheid op internet

Functionaris Gegevensbescherming