Pestprotocol opstellen

Pestprotocol opstellen

Van alle protocollen in een schoolveiligheidsplan, wordt het pestprotocol beschouwd als één van de belangrijkste protocollen. Graag informeren wij u over de wijze waarop u een goed pestprotocol kunt opstellen. Op deze pagina geven wij antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is een pestprotocol?
 • Waarom een pestprotocol?
 • Hoe maak je een pestprotocol?
 • Hoe kom ik aan een voorbeeld pestprotocol?

Wat is een pestprotocol?

Een pestprotocol is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school reageert op de melding van een pestincident. Er is sprake van een pestincident wanneer een leerling herhaaldelijk door anderen wordt bejegend op manieren die leiden tot lichamelijk of psychisch lijden.

In een goed pestprotocol wordt op zijn minst beschreven:

 • wat de school verstaat onder pesten
 • wat het standpunt van de school is ten aanzien van pesten
 • wat de visie van de school is op de aanpak van pesten
 • welke schoolregels betrekking hebben op pesten
 • welke sancties er staan op het overtreden van deze schoolregels
 • welke preventieve maatregelen de school neemt om pesten zoveel mogelijk te voorkomen
 • of de school ook meldingen van online pesten in behandeling neemt (ook wel cyberpesten, digipesten of digitaal pesten genoemd)
 • welk stappenplan wordt gevolgd wanneer een pestincident wordt gemeld
 • wie er verantwoordelijk is voor elke stap uit het stappenplan
 • wanneer er interne partijen worden betrokken, zoals de docent / leerkracht, de mentor / intern begeleider, de vertrouwenspersoon / counselor, de teamleider / afdelingsleider, de directie e.d.
 • wanneer er externe partijen worden betrokken, zoals de ouders van de gepeste leerling, de ouders van de pestende leerling, de politie, de schoolarts, een psycholoog, Bureau Slachtofferhulp, de leerplichtambtenaar e.d.

Waarom een pestprotocol?

Een pestprotocol opstellen is geen concrete wettelijke verplichting. Desalniettemin is een school wel wettelijk verplicht om een pestbeleid te voeren en een degelijk pestbeleid omvat op z’n minst alle hierboven beschreven onderdelen van een goed pestprotocol. Feitelijk is een school dus verplicht om de inhoud van een pestprotocol vast te leggen bij wijze van pestbeleid. Om deze reden kan het opstellen van (de inhoud van) een pestprotocol toch worden beschouwd als een wettelijke verplichting.

De wettelijke verplichting om een pestbeleid te voeren, maakt het bovendien onzinnig voor een school om geen pestprotocol op te stellen. De inhoud ervan moet tenslotte toch reeds worden vastgesteld, dus is het nog slechts een kleine moeite om een concreet pestprotocol op te stellen.

Tot slot zal een pestprotocol aanzienlijk kunnen bijdragen aan de algehele sociale veiligheid op school. Een goed pestprotocol zal namelijk helpen om:

 • de kernwaarden van de school welbekend te laten zijn
 • duidelijk te maken dat sociale veiligheid hoog op de agenda van de school staat
 • sociale veiligheid hoog op de agenda te zetten van alle betrokkenen, zoals docenten, leerlingen en ouders
 • elke bedreiging van de sociale veiligheid bij de kern aan te pakken
 • het gehele schoolveiligheidsplan te verankeren in de dagelijkse praktijk
 • het wettelijk verplichte aanspreekpunt voor het melden van pestincidenten optimaal te laten functioneren
 • de wettelijk verplichte coördinator van het pestbeleid optimaal te laten functioneren
 • de rest van het schoolveiligheidsplan te optimaliseren. Denk hierbij aan preventieve maatregelen, procedures in geval van incidenten, eventuele opvang van slachtoffers, eventuele aangifte van misdrijven, de samenwerking met externe partijen, de registratie van incidenten, de evaluatie van incidenten, de periodieke besprekingen met de (G)MR, de klachtenregeling m.b.t. de veiligheid, professionalisering van het personeel enzovoorts

Dus waarom een pestprotocol? Wel, een pestprotocol opstellen, vloeit voort uit wettelijke verplichtingen en een goed pestprotocol zal aanzienlijk kunnen bijdragen aan de algehele sociale veiligheid op school.

Hoe maak je een pestprotocol?

Een pestprotocol opstellen vangt aan bij het duidelijk beantwoorden van de volgende samengestelde vragen:

 • Wat verstaat de school onder pesten, wat is het standpunt van de school ten aanzien van pesten en wat is de visie van de school op de aanpak van pesten?
 • Welke schoolregels hebben betrekking op pesten en welke sancties staan er op het overtreden van deze schoolregels?
 • Welke preventieve maatregelen neemt de school om pesten zoveel mogelijk te voorkomen?
 • Welk stappenplan wordt gevolgd wanneer een pestincident wordt gemeld, worden meldingen van online pesten ook in behandeling genomen en wie is er verantwoordelijk voor elke stap uit het stappenplan?
 • Wanneer worden er interne partijen betrokken en wanneer worden er externe partijen betrokken?

Hoe kom ik aan een voorbeeld pestprotocol?

Ter inspiratie kunnen pestprotocollen van andere scholen worden doorgelezen. Veel scholen hebben hun pestprotocol op hun website geplaatst. Deze zijn eenvoudig te vinden door te googlen op “filetype:pdf Pestprotocol” of op “filetype:doc Pestprotocol”.

Vragen over het pestprotocol

In dit artikel hebben wij u zo duidelijk mogelijk antwoord willen geven op de vragen: “Wat is een pestprotocol?”, “Waarom een pestprotocol?”, “Hoe maak je een pestprotocol?” en “Hoe kom ik aan een voorbeeld pestprotocol?”. Mocht u desalniettemin nog nadere vragen hebben, voelt u zich dan vrij om deze te stellen via ons contactformulier.

Relevante cursussen

Cursussen voor het onderwijs

Cursus Omgaan met pesten op school

Cursus Leerlingen weerbaar maken

Cursus Traumaverwerking

Cursus Maatwerk schoolveiligheidsplan

Relevante nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Een goed schoolveiligheidsplan