Productvoorwaarden Professionalisering

Productvoorwaarden Professionalisering

Artikel 1 Toepasselijkheid

a. Deze productvoorwaarden beslaan 12 (twaalf) artikelen, van artikel 1 a. t/m artikel 12 e., hierna te noemen ‘deze voorwaarden’.
b. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Mijn Veilige School, hierna te noemen ‘MVS’.
c. Deze voorwaarden betreffen de opdracht tot het verzorgen van een cursus, training of coaching, hierna te noemen ‘de opdracht’.
d. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door MVS.
e. Wanneer eventuele voorwaarden van de opdrachtgever strijdig blijken met deze voorwaarden, dan zijn deze laatst genoemde voorwaarden onverminderd van kracht.
f. MVS is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangegeven tijdstip. Voor elke opdracht gelden de voorwaarden zoals deze bekend waren bij de opdrachtgever ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
g. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

a. Alle door MVS opgestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen.
b. Elke overeenkomst tussen MVS en de opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van een offerte. Indien gewenst, mag deze acceptatie digitaal plaatsvinden door gebruik te maken van e-mail. Een dergelijke schriftelijke acceptatie zal worden beschouwd als de ondertekening van de offerte.
c. Indien de offerte is ondertekend door meer dan één opdrachtgever, dan zijn al deze opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Wijziging door de opdrachtgever

a. Bij wijziging van de aanvangsdatum van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever vanaf 14 (veertien) dagen na het tot stand komen van de overeenkomst doch langer dan 1 (één) maand voor aanvang van de opdracht, wordt 20% (twintig procent) van het totaal overeengekomen bedrag als aanpassingskosten in rekening gebracht.
b. Bij wijziging van de aanvangsdatum van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever binnen 1 (één) maand voor aanvang van de opdracht doch langer dan 14 (veertien) dagen voor aanvang van de opdracht wordt 30% (dertig procent) van het totaal overeengekomen bedrag als aanpassingskosten in rekening gebracht.
c. Bij wijziging van de aanvangsdatum van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen voor aanvang van de opdracht wordt 40% (veertig procent) van het totaal overeengekomen bedrag als aanpassingskosten in rekening gebracht.

Artikel 4 Annulering door de opdrachtgever

a. De opdrachtgever heeft het recht om een opdracht zonder opgaaf van redenen per e-mail of per aangetekende brief te annuleren. De verzenddatum van de email of de datum van het poststempel van de aangetekende brief worden beschouwd als het moment van annuleren.
b. Bij annulering vanaf 14 (veertien) dagen na het tot stand komen van de overeenkomst doch langer dan 1 (één) maand voor aanvang van de opdracht, wordt 40% (veertig procent) van het totaal overeengekomen bedrag als annuleringskosten in rekening gebracht.
c. Bij annulering binnen 1 (één) maand voor aanvang van de opdracht doch langer dan 14 (veertien) dagen voor aanvang van de opdracht wordt 70% (zeventig procent) van het totaal overeengekomen bedrag als annuleringskosten in rekening gebracht.
d. Bij annulering binnen 14 (veertien) dagen voor aanvang van de opdracht wordt 100% (honderd procent) van het totaal overeengekomen bedrag als annuleringskosten in rekening gebracht.
e. Voor detacheringsbureaus geldt, dat wanneer voor aanvang van de opdracht bekend wordt dat minder dan 5 (vijf) deelnemers zich daarvoor hebben opgegeven, het de opdrachtgever vrij staat om de opdracht uiterlijk 1 (één) maand van te voren te annuleren, zonder dat hiervoor annuleringskosten in rekening worden gebracht.
f. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) na aanvang van de opdracht deze tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige restitutie.

Artikel 5 Annulering of opschorting door MVS

a. MVS heeft het recht om onder opgaaf van redenen de opdracht te annuleren. In een dergelijk geval heeft de opdrachtgever het recht op een algehele terugbetaling van het totaal aan MVS betaalde bedrag met betrekking tot de geannuleerde opdracht.
b. MVS heeft het recht om onder opgaaf van redenen de deelname van een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. In een dergelijk geval heeft de opdrachtgever het recht om een andere deelnemer in plaats van de geweigerde deelnemer aan te wijzen of op terugbetaling van een deel van het totaal aan MVS betaalde bedrag naar rato van het aantal geweigerde deelnemers.
c. MVS heeft het recht om de opdracht te weigeren dan wel op te schorten indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 6.
d. Indien de opdrachtgever en MVS overeenkomen om de opdracht in enigerlei vorm te wijzigen, dan behoudt MVS zich het recht voor om de tijdsplanning van de opdracht te herzien.

Artikel 6. Betaling en incasso

a. MVS kan de opdrachtgever direct na de totstandkoming van de overeenkomst factureren, ongeacht de datum van de opdracht.
b. Eventuele bijkomende kosten zullen apart worden gefactureerd.
c. De opdrachtgever dient een factuur volledig te voldoen binnen 14 (veertien) dagen vanaf de factuurdatum.
d. Betaling geschiedt op de door MVS aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij dit is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen MVS en de opdrachtgever.
e. De vergoeding voor de reistijd en de reiskosten van de trainer zijn in de overeenkomst inbegrepen.
f. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag inclusief btw vanaf 14 (veertien) dagen, gerekend vanaf de factuurdatum.
g. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling of het staken van de werkzaamheden van de opdrachtgever zijn alle verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.
h. MVS zal kredietfacturen verrekenen met openstaande nog te betalen facturen. Is verrekening niet of slechts gedeeltelijk mogelijk, dan vindt uitbetaling, of gedeeltelijke uitbetaling, plaats binnen 14 (veertien) dagen vanaf de factuurdatum.
i. Bij het achterwege blijven van tijdige betaling staat het MVS vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht

a. De door MVS verzorgde cursussen en/of ontwikkelde materialen blijven eigendom van MVS en kunnen nimmer door de opdrachtgever of de door hem aangemelde deelnemers in eigen beheer aan derden worden verstrekt, tenzij dit is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen MVS en de opdrachtgever.
b. Al het aan de deelnemers verstrekte materiaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van de deelnemer. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de deelnemers zich persoonlijk verplichten deze voorwaarde na te leven.
c. Het auteursrecht op de door MVS ontwikkelde materialen blijft aan MVS. Op elke overtreding verbeurt de opdrachtgever ten behoeve van MVS een dadelijk en in zijn geheel opvorderbare boete van € 10.000,- (tienduizend euro). Meerdere geleden schade wordt te allen tijde door MVS op de opdrachtgever verhaald.

Artikel 8 Geheimhouding en privacy

a. MVS en de opdrachtgever zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding van elke vorm van informatie die zij van elkaar ontvangen.
b. De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van MVS aan derden geen mededeling doen over de werkwijze en dergelijke van MVS.
c. MVS zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
d. Indien de opdrachtgever het veiligheidsplan van de organisatie doet toekomen aan MVS, dan zal deze door MVS uitsluitend worden gebruikt om de opdracht op de overeengekomen wijze vorm te geven.
e. Door het aangaan van een overeenkomst met MVS wordt aan MVS toestemming verleend voor de automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens van zowel de opdrachtgever als de door hem aangemelde deelnemers. Al deze persoonsgegevens zal MVS uitsluitend gebruiken voor de eigen activiteiten. MVS zal alle persoonsgegevens beheren op een wijze die wordt voorgestaan door de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 9 Wederzijdse verplichtingen

a. MVS verplicht zich om de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatsverplichting.
b. MVS bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
c. MVS heeft de beschikking over trainers, over trainingsacteurs en over trainers die eveneens bevoegd zijn als trainingsacteur. Op verzoek van de opdrachtgever kan MVS naast een trainer ook één of meerdere trainingsacteurs inzetten. Bij de inzet van meer dan één trainingsacteur kan MVS ervoor kiezen om een trainer in te zetten die eveneens bevoegd is als trainingsacteur.
d. Offertes van MVS zijn gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever hiertoe heeft verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar zijn beste weten alle benodigde informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
e. De opdrachtgever verstrekt uiterlijk volgens het overeengekomen tijdschema alle benodigde gegevens en documenten.
f. De opdrachtgever zorgt binnen de eigen organisatie voor een adequate werkruimte en eventueel benodigde personele ondersteuning, voor zover deze voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

a. MVS is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan als gevolg van een mogelijk aan MVS toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht.
b. Alle deelnemers worden geacht verzekerd te zijn en hun werkgever is verplicht om een ongevallenrisicoverzekering voor hen af te sluiten. MVS aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens enig lichamelijk letsel tijdens of na fysieke activiteiten.
c. Het staat MVS vrij om ten behoeve van een zo goed mogelijke uitvoering van de opdracht een externe trainer te betrekken. In een dergelijk geval zal deze zich committeren aan deze voorwaarden en namens MVS hierin optreden.
d. MVS is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden.
e. De opdrachtgever vrijwaart MVS voor aanspraken van derden.
f. MVS is niet aansprakelijk voor diefstal, derving of verlies van goederen van opdrachtgever en of de door hem aangemelde deelnemer(s).
g. Zowel MVS als de opdrachtgever mogen tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen 12 (twaalf) maanden na beëindiging van de opdracht niet een medewerker van de andere partij in dienst nemen of met deze medewerker over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de andere partij.

Artikel 11 Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert c.q. belemmert en die niet aan MVS is toe te rekenen. Hieronder zijn inbegrepen, doch niet uitputtend: stakingen binnen andere bedrijven dan MVS, algemene vervoersproblemen, ziekte en onvoorziene stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan MVS afhankelijk is.
b. In geval van overmacht worden de verplichtingen van MVS opgeschort. Indien dit langer duurt dan 2 (twee) maanden dan zijn zowel de opdrachtgever als MVS bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 12 Toepasselijk recht en klachtenprocedure

a. Op iedere overeenkomst tussen MVS en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
b. Een eventuele klacht die voortvloeit uit deze overeenkomst kan schriftelijk of per email worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, een situatiebeschrijving waar de klacht betrekking op heeft en een concreet voorstel om tot een oplossing te komen. MVS zal binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing van de klacht.
c. Mochten MVS en de opdrachtgever het niet eens worden over een oplossing, dan kan de opdrachtgever zich voegen tot de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). MVS beschouwt het oordeel van deze commissie als bindend en zal de gedane aanbevelingen zo spoedig mogelijk ten uitvoer brengen.
d. Blijvende geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam, welke bij uitsluiting bevoegd is om van de zaak kennis te nemen.
e. Klachten worden geregistreerd door MVS en bewaard voor een periode van 12 (twaalf) maanden, gerekend vanaf het moment van afhandeling. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en zijn omwille van de privacy uitsluitend inzichtelijk voor direct belanghebbenden.