Schoolveiligheidsplan opstellen

Schoolveiligheidsplan opstellen

Elke school is verplicht om een schoolveiligheidsplan op te stellen. Hierin wordt aandacht besteed aan zowel de sociale veiligheid als de fysieke veiligheid. Graag informeren wij u over de wijze waarop u een goed schoolveiligheidsplan kunt opstellen. Op deze pagina geven wij antwoord op de volgende vragen:

Wat is een schoolveiligheidsplan?

Een schoolveiligheidsplan is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de algehele veiligheid van leerlingen, zowel de sociale veiligheid als de fysieke veiligheid.

In een goed schoolveiligheidsplan wordt onder andere beschreven:

 • wat de kernwaarden van de school zijn met betrekking tot de sociale veiligheid
 • wat de schoolregels zijn en welke sancties er staan op het overtreden van deze schoolregels
 • welke gedragscodes er gelden
 • wat het beleid is ten aanzien van verboden middelen en voorwerpen
 • wie er allemaal verantwoordelijk zijn voor de schoolveiligheid en wat hun rol daarbij is
 • welke externe partijen allemaal kunnen worden betrokken, zoals bijvoorbeeld de politie, Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming
 • hoe docenten zich verder kunnen professionaliseren op het gebied van de sociale veiligheid
 • welke preventieve maatregelen de school neemt om sociaal onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen
 • welk toezicht er is in de verscheidene ruimten en tijdens verscheidene activiteiten
 • wat het pestbeleid inhoudt, inclusief een pestprotocol
 • wat het beleid is tegen andere sociale onveiligheid zoals bijvoorbeeld discriminatie of seksuele intimidatie
 • uiteenlopende protocollen met betrekking tot de sociale veiligheid, zoals bijvoorbeeld de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • volgens welke procedures een sociaal veiligheidsincident wordt afgehandeld, geregistreerd en geëvalueerd
 • op welke wijze melding en aangifte bij de politie wordt gedaan
 • op welke wijze de meting plaatsvindt van de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen
 • hoe er wordt omgegaan met privacy en vertrouwelijkheid
 • welke klachtenregelingen er van kracht zijn
 • De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
 • Het Plan van Aanpak op basis van de RI&E
 • Het calamiteitenplan
 • Het BHV-plan
 • Het ontruimingsplan
 • De Inspectie Brandveiligheid
 • wat het beleid is ten aanzien van de omgevingsveiligheid
 • wat het beleid is ten aanzien van de verkeersveiligheid
 • hoe de evaluatie van het schoolveiligheidsplan is vormgegeven

Waarom een schoolveiligheidsplan?

Elke school is wettelijk verplicht om een veiligheidsplan op te stellen. Dit schoolveiligheidsplan is gebaseerd op de Arbowet en op de Wet Veiligheid op school:

 • Reeds sinds 1 januari 1994 verplicht de Arbowet alle werkgevers tot het maken van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). In dit document brengen werkgevers de risico’s van het werk in kaart, maken zij hiervoor beleid en leggen zij vast op welke wijze dit beleid wordt geëvalueerd.
 • Daarnaast is sinds 1 augustus 2015 de ‘Wet Veiligheid op school’ van kracht. Deze wet vereist dat scholen een sociaal veiligheidsbeleid voeren dat is verankerd in de dagelijkse praktijk en dat is gericht op zowel de preventie als op de afhandeling van incidenten.

Naar aanleiding van de ’Wet Veiligheid op school’ hebben de PO-raad en de VO-raad tezamen het ‘Actieplan Sociale veiligheid op school’ opgesteld. Dit actieplan helpt scholen om hun sociale veiligheidsbeleid vorm te geven. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op:

 • een schoolbrede aanpak
 • duidelijke normen en waarden
 • pedagogisch vakmanschap
 • brede interventies die passen bij de visie en de context van de school

Het ‘Actieplan Sociale veiligheid op school’ wordt veelal beschouwd als een document met slechts een adviserende status. Desalniettemin is dit actieplan gebaseerd op zowel de ’Wet Veiligheid op school’ als op de daarbij behorende ‘Memorie van toelichting’. Het ‘Actieplan Sociale veiligheid op school’ kan daarom beter worden beschouwd als een verzameling sectorbrede afspraken.

Hoe maak je een schoolveiligheidsplan?

Om een schoolveiligheidsplan op te stellen, moet allereerst worden vastgesteld in hoeverre het reeds beschikbare materiaal voldoet aan de eisen van de ‘Wet Veiligheid op school’ en de afspraken uit het ’Actieplan Sociale veiligheid op school’. Hiertoe kunt u gebruik maken van de Kwaliteitsscan Schoolveiligheidsplan.

Het is aan te raden om bij het opstellen en optimaliseren van het schoolveiligheidsplan gebruik te maken van een professionele expert. In de eerste plaats geeft dit de garantie dat het schoolveiligheidsplan daadwerkelijk voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en sectorbrede afspraken. Daarnaast kan een expert op basis van een ruime ervaring zorgen voor een daadwerkelijk optimaal schoolveiligheidsplan. Tot slot kan de inzet van een expert een aanzienlijke besparing realiseren met betrekking tot de tijdsinvestering waardoor eveneens de kosten worden beperkt.

Wanneer een school (eerst) zelf aan de slag wil gaan, dan kan gebruik worden gemaakt van een tweetal hulpmiddelen:

 • De PO-raad, de VO-raad en de Stichting School & Veiligheid hebben tezamen het Digitaal Veiligheidsplan ontwikkeld. Dit instrument maakt scholen allereerst bewust van de factoren die de sociale veiligheid op school beïnvloeden. Daarnaast maakt het inzichtelijk in welke mate het veiligheidsbeleid reeds op orde is en in welke mate het veiligheidsbeleid nog nadere aandacht behoeft.
 • De Algemene Onderwijsbond heeft de brochure ‘Veilig onderwijs, schoolveiligheidsplan’ uitgebracht. Deze brochure bespreekt de belangrijkste spelers bij de totstandkoming van het veiligheidsbeleid, hoe belanghebbenden kunnen worden betrokken bij de implementatie daarvan en in welke stappen dit zou kunnen worden gedaan.

Hoe kom ik aan een voorbeeld schoolveiligheidsplan?

Een schoolveiligheidsplan opstellen wordt iets gemakkelijker wanneer u ter inspiratie een aantal schoolveiligheidsplannen van andere scholen doorneemt. Veel scholen hebben hun Schoolveiligheidsplan op hun website geplaatst. Deze zijn eenvoudig te vinden door te googlen op “filetype:pdf Schoolveiligheidsplan” of op “filetype:doc Schoolveiligheidsplan”.

Tijdens het Optimalisatietraject Schoolveiligheidsplan kunt u overigens gebruik maken van ons eigen format schoolveiligheidsplan, inclusief een aantal zeer nuttige protocollen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat uw schoolveiligheidsplan voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en sectorbrede afspraken. Daarnaast zal uw schoolveiligheidsplan een duidelijke en overzichtelijke opzet hebben, zodat het ook daadwerkelijk gebruikt zal gaan worden door uw medewerkers en het echt gaat leven in uw organisatie.

Vragen over het schoolveiligheidsplan

In dit artikel hebben wij u zo duidelijk mogelijk antwoord willen geven op de vragen: “Wat is een schoolveiligheidsplan?”, “Waarom een schoolveiligheidsplan?”, “Hoe maak je een schoolveiligheidsplan?” en “Hoe kom ik aan een voorbeeld schoolveiligheidsplan?”. Mocht u desalniettemin nog nadere vragen hebben, voelt u zich dan vrij om deze te stellen via ons contactformulier.

Relevante cursussen

Cursus Maatwerk schoolveiligheidsplan